OWW

Ogólne Warunki Współpracy MHK Media

 

 1. Rozpoczęcie współpracy poprzedza akceptacja przedstawionych drogą mailową warunków – oferty wraz z ceną oraz przesłanie danych do faktury.
 2. Złożenie zamówienia – potwierdzenie chęci współpracy wraz z akceptacją jej przedstawionych warunków jest tożsame z podjęciem zobowiązań i stanowi formę umowy między stronami. Wykonawcę zobowiązuje do napisania zleconego dzieła, Zamawiającego do uregulowania należności na podstawie wystawionej faktury.
 3. Po ustaleniu szczegółów współpracy oraz akceptacji warunków (punkt 1.), wykonawca przystąpi do wykonania dzieła.
 4. Wykonawca gotowe treści prześle w ustalonym terminie drogą mailową w pliku Word do oceny/akceptacji.
 5. Zamawiający oświadczy w ciągu 2 dni roboczych, czy dzieło przyjmuje, czy też żąda określonych poprawek o ile nie są one związane ze zmianą zatwierdzonych wcześniej materiałów i scenariusza. Zmiany w zaakceptowanych wcześniej materiałach i scenariuszu mogą skutkować podniesieniem ceny wykonania usługi.
 6. Wszelkie zgłoszone usterki/ niedociągnięcia Wykonawca ma obowiązek usunąć w terminie 7 dni roboczych.
 7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 8. Wynagrodzenie za usługę Wykonawca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.
 9. Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez Wykonawcę.
 10. Teksty będą należały do zamawiającego po uregulowaniu należności i dopiero wówczas mogą być wykorzystywane – w dowolnym miejscu i formie.
 11. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów prezentowania w portfolio, wykonane teksty.
 12. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła na stronie internetowej (www.mhkmedia.com.pl) oraz w mediach społecznościowych. Z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał roszczeń finansowych.
 13. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje dbać o dobre imię Zamawiającego i pozostałych obecnych osób. Gwarantuje, iż nie zostaną opublikowane teksty mogące być uznane za nietaktowne, naruszające w jakikolwiek sposób dobre imię Zamawiającego.
 14. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek inne użycie tekstów wykonanych dla Zamawiającego niż wspomniane w tej umowie musi być uzgodnione wcześniej z Zamawiającym i nie odbędzie się bez jego zgody.